ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50350000-3519

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายสุวิทย์ แก้วนาเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับบริการประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาให้เป็นกิจวัตรประจำวันนำมาเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมถึงเป็นกิจกรรมสร้างทางเลือกให้ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯโดยกำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเป็นโครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมามีข้อมูลที่ควรมีการปรับปรุงในเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการ เช่นการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของสนามกีฬา อุปกรณ์ การกีฬา ประเภทกิจกรรมที่จัดในลานกีฬา จำนวนอาสาสมัครลานกีฬา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในลานกีฬา ได้แก่ไฟฟ้า ส่องสว่าง ห้องน้ำ เป็นต้น สำนักงานเขตบางพลัด มีลานกีฬาในพื้นที่จำนวน 23 ลานกีฬา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของวัด และโรงเรียน ซึ่งแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา และมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีสถานที่ มีวัสดุอุปกรณ์และมีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดสนใจดูแลรักษาสุขภาพโดยการเล่นกีฬานำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการของลานกีฬาเขตบางพลัดให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เกิดเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการของประชาชน ๒.๓ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของสโมสรกีฬาเขตบางพลัด ๓. เป้าหมาย ๓.๑ จ้างอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านลานกีฬาจำนวน 11 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการในลานกีฬา ๓.๒ พัฒนาลานกีฬาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรบางพลัด ๓.๓ จัดการแข่งขันกีฬาภายในลานกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จ้างอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านลานกีฬาจำนวน 11 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการในลานกีฬา ๓.๒ พัฒนาลานกีฬาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรบางพลัด ๓.๓ จัดการแข่งขันกีฬาภายในลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาลานกีฬาเดือน ก.ค.63 ,จัดอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาลานกีฬาเดือน พ.ค.63 ,จัดอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังมิให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุมในลานกีฬา เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาเพื่อเปิดบริการ อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-08)

70.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาลานกีฬาเดือน เม.ย. 63 (16-30.) ,จัดอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังมิให้มีการรวมกลุ่มในลานกีฬา แลสำรวจความความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติให้ความช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ( ฉ 4 ) ข้อ 25 ปิดสนามกีฬา อาสาลานกีฬาลงพื้นที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการปิดบริการ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพ่ระบาทของโรค โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ก.พ.63 และมอบหมายลานกีฬาดูลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ม.ค.63 จัดการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 11ปี วันที่ 8-9 ก.พ.63 ,รุ่น 14ปี วันที่ 15-16 ก.พ.63 และรุ่น 17 ปี ชายวันที่ 22-23 ก.พ.63 ณ ลานกีฬาวัดเทพนารี ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรุ่นละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน ธ.ค.62 เปิดรับสมัครการแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 รุ่น(รุ่นอายุไม่เกิน 11,14,17ปี ชาย) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายลำเอียดคุณลักษณะพิเศษของพัสดุอุปกรณืสำหรับการแข่งขัน BMA ฟุตซอล 2020

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน พ.ย.62 จัดการแข่งขันกีฬาเปตองวันที่ 14 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดคฤหบดี จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสวัน 21 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายลานกีฬาดูและลานกีฬา แต่งตั้งคะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของพัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน และเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจความต้องการจัดกิจกรรมและความต้องการอุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดชื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่ลานกีฬา
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3519

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3519

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0885

ตัวชี้วัด : ปี 2563 18. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 42.8600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.86

100 / 100
2
14.29

100 / 100
3
42.86

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **