ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50350000-3520

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชลิศา เนตรประไพร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในกลุ่มคนเหล่านี้มีผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อยู่หลากหลายสาขาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ แต่ในปัจจุบันภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุได้ถูกละเลย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องร่วมกันหาแนวทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป สำนักงานเขตบางพลัด ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุ

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางพลัด ๒.๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานของผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๓๐ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วดำเนินการและรายงานผลภูมิปัญญาที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.63 ณ ชุมชนวัดเทพากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-25)

97.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการภูมิปัญญาที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-30)

96.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาคนที่ 3 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญาคนที่ 3 วันที่ 30 มิ.ย.63 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-08)

90.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 3 (ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-23)

90.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 3 (ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-23)

90.00

2020-3-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานผู้เป็นภูมิปัญญาในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-26)

80.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-22)

60.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการ จัดโครงการใน วันที่ 31 ม.ค.63 ณ วัดรวกบางบำหรุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่จัดกิจกรรม ,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0886

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๐.๑ จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดนี้บันทึกใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ สยป. ตรวจและทำหายจากระบบเดลี่แพลน)

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **