ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50350000-3527

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชำนาญ เสมอใจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

1. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 และซอยแยก 2. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49 และซอยแยก 3. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 และซอยแยก 4. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 และซอยแยก 5. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 และซอยแยก 6. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 และซอยแยก 7. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 และซอยแยก 8. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77 และซอยแยก 9. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 และซอยแยก 10. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 และซอยแยก 11. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 และซอยแยก 12.ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 และซอยแยก 13.ซอยบรมราชชนนี 4 14. ซอยบรมราชชนนี 6 15.ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 (สุวิชาญดำหริ) 16.ซอยราชวิถี 21 17.ซอยสิรินธร 2 18. ซอยสิรินธร 4 และซอยแยก 19.ซอยอรุณอัมรินทร์ 30 20.ซอยอรุณอัมรินทร์ 32 21 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-23)

100.00

23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญาคาดว่าจะลงนามสัญญา 24 กพ.2563 เริ่ม 25 กพ.63 สิ้นสุด 24 เมย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 :แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกดำเนินการครั้งที่ 2 เนื่องจากลงปริมาณงานผิดและกำลังดำเนินการดังนี้ 1. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคาประกาศเลขที่ ยธ.12/63 ลว.23 มค. 63 ขายแบบชุดละ 200.- บาท ระหว่างวันที่ 24-30 มค.63 ยื่นข้อเสนอ 31 มค. 63 พิมพิ์เอกสาร 3 กพ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอน 1. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ 2. เตรียมเอกสารรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการจัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:วางหลักประกันสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3527

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3527

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0862

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **