ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกซอยเอกชัย 10/1 แยก 10 : 50360000-3498

สำนักงานเขตจอมทอง

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

- หัวหน้าฝ่ายฯ น.ส. น้องนุช จิตรอบอารีย์ 02 4276488

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50360300/50360300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากผิวทางเดิมมีสภาพชำรุดทรุดตัว ไม่มีท่อระบายน้ำ เวลาฝนตกไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ เส้นทาง เห็นควรดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1525 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม. - สร้างผิวจราจรคอนกรีต หนาประมาณ 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 915 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 550 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.10 ม. ตามแบบ ถค10/29 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี (ท่อเมน) ตามแบบ ขจท.64/54 จำนวน 24 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี (ท่อลอด) ตามแบบ ขจท.65/54 จำนวน 24 บ่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจออกแบบและแระมารราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบและประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3498

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3498

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1033

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **