ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างสะพาน ท่อ ค.ส.ล. ซอยวุฒากาศ 53 : 50360000-3499

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

- หัวหน้าฝ่ายฯ น.ส. น้องนุช จิตรอบอารีย์ 02 4276488

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50360300/50360300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากผิวทางเดิมมีสภาพชำรุดทรุดตัว ไม่มีท่อระบายน้ำ เวลาฝนตกไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ เส้นทาง เห็นควรดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.68/61 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-04)

50.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-01)

40.00

1/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-03)

30.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-03)

25.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :01/10/2020
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศประมูลฯ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :01/10/2020
ขั้นตอน 4
:ทำสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :01/10/2020
ขั้นตอน 6
:สร้างคันกั้นน้ำ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :01/10/2020
ขั้นตอน 10
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :01/10/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1060

ตัวชี้วัด : (งานประจำ1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **