ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) : 50360000-3524

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

- หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการฯ โทร 02 427 6488

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50360300/50360300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อทำการปรับปรุงหลังคาซึ่งใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด น้ำรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดานของห้องเรียน และภายในห้อง เรียน ให้ใช้การได้ตามปรกติ - เพื่อทำการปรับปรุงหลังคา และรางน้ำฝน ซึ่งใช้งานมานานมีสภาพชำรุด น้ำรั่วซึมลงสู่ด้านล่าง ให้ใช้การได้ ตามปรกติ - เพื่อทำการปรับปรุงพื้นและบริเวณรับน้ำฝนเดิมซึ๋งไม่มีรางรับน้ำ มีคราบตะไคร่บริเวณพื้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ง่าย ให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อชีวิต - เนื่องจากสีเดิม มีสภาพหลุดร่อน ชำรุดทรุดโทรม ทำให้อาคารดุไม่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขจท.11-1/62 1 รายการ - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ตามแบบ ขจท.11-2/62 1 รายการ - ทาสีอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขจท.11-1/62 1 รายการ - ทาสีอาคารเรียน 3 ตามแบบ ขจท. 112/62 1 รายการ - สรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (รวม tack coat) ความหนา 5 ซม. ตามแบบ ขจท.11/62 พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม. - ปรับปรุงอาคารกิจกรรม ตามแบบ ขจท.11 - 3 /62 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ตามแบบ ขจท.11-4/62 1 รายการ - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล อาคารเรียน 4 ตามแบบ ขจท 11-5/62 1 รายการ - ปรังปรุงห้องสมุด อาคารเรียน 2 ตามแบบ ขจท.11-6/62 1 รายการ - ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำดีห้องน้ำหลังอาคารเรียน 5 ตามแบบ ขจท.11-7/62 1 รายการ ครุภัณฑ์ - เครื่งปั้มน้ำ ขนาด 250 w 1 ตัว - ถังเก็บน้ำ ขนาด 1500 ลิตร 1 ถัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-08)

80.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-03)

80.00

3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-12)

75.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจ้าง 5 มิ .ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-07)

70.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-13)

65.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-04)

60.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-01)

50.00

1/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-03)

40.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-04)

25.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-14)

5.00

14/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจออกแบบและประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3524

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3524

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1060

ตัวชี้วัด : (งานประจำ1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **