ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50360000-3532

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางวรวรรณ เทอดทัพพะนันต์/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการในด้านสุขภาพให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา โดยต้องการให้ประชาชนสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเอง ด้วยการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการป้องกันปัญหาสังคมด้านอื่นๆ เช่น การป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นต้น สำนักงานเขตจอมทองตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและโยคะ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ ความตึงเครียดจากการทำงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อลดภาวะความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ 3. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายแอโรบิคให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในลานกิจกรรมและลานกีฬา จำนวน 16 แห่ง และกิจกรรมโยคะ จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 40-80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-12)

65.00

12/5/2563 :งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-17 มีนาคม 2563) และงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-07)

40.00

7/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคและโยคะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค และวิทยากรโยคะ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ประจำเดือน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-09-15
สิ้นสุด :2020-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3532

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3532

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1085

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.94

100 / 100
2
27.06

100 / 100
3
35.73

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **