ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50360000-3533

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจินดาวรรณ แซ่ลี้/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนปแลงโครงสร้างประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต และสังคมไทยปัจจุบันมีผู้สูงอายุเป็นพลเมืองอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถมากมายในหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นขุมพลังความรู้และภูมิปัญญาของสังคมไทย ซึ่งผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อสังคมไทย สังคมที่มีแนวคิด ค่านิยม การแสดงออกซึ่งการให้เกียรติ การเคารพนับถือ ต่อผู้สูงอายุทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ การแพทย์แผนไทย ศิลปหัตถกรรม และดนตรี เป็นต้น ผู้สูงอายุจึงเปรียบเสมือนธนาคารแห่งภูมิปัญญาที่ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และธำรงรักษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ให้คงอยู่ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสาขาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นหลังต่อไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต เผยแพร่และแสดงผลงานภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 2. รวบรวมผลงานภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในเขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต และจัดกิจกรรมถ่ายทอดและแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้ผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเผยแพร่สู่สังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สาขาเกษตรกรรม ชื่อภูมิปัญญาการตอนกิ่งมะนาว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม โดยไม่ใช้งบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-11)

90.00

11/9/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสาธิตและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเขตจอมทอง ประจำปี 2563 เป็นการจัดทำวีดีโอเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยไม่ใช้งบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

3/8/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-12)

65.00

12/5/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-07)

60.00

7/4/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขต จำนวน 1 ภูมิปัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานกับวิทยากรภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดและแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:50%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 วัน
:60%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-04-15
สิ้นสุด :2020-04-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3533

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3533

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1087

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **