ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50360000-3534

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจินดาวรรณ แซ่ลี้/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของคนในชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้างตามปัจจัยและบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น สำนักงานเขตจอมทองได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทองขึ้น ตั้งอยู่ในบริเวณวัดยายร่ม เขตจอมทอง ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ในอดีตของท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญและชุมชนหลากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวสวนลิ้นจี่และสวนส้มบางมด ศิลปวัฒนธรรมในเขตจอมทองและบุคคลสำคัญ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ สร้างแรงดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ของดีในพื้นที่เขตจอมทองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และคลังปัญญาของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 2. จัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 3. จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดพิพิะภัณฑ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-07)

90.00

7/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

3/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-12)

65.00

12/5/2563 : ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 :ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1090

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **