ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50360000-3536

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอภิญญา แป้งหอม/ 02 427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองตระหนักถึงปัญหาหนี้สินของกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ทำงานประจำ หรือ "มนุษย์เงินเดือน" รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล จึงได้จัดทำโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขตจอมทอง ในการเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องการบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงมหันตภัยของหนี้ประเภทต่างๆ และการให้ความสำคัญเรื่องความรู้ด้านการเงิน อันจะทำให้ประชาชนไม่ตกเป็นทาสของหนี้นอกระบบ และสามารถเลือกใช้สินค้าทางการเงินต่างๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีเงินเหลือสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง มีความเข้มแข็งที่เพียงพอ เศรษฐกิจของเมืองย่อมสามารถเจริยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้วิธีการออมและการบริหารงานการเงิน 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจในการเพิ่มพูนรายได้ ลดภาระปัญหาหนี้สิน 4. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินในเรื่องการออม การวางแผนทางการเงิน และการบริหารการเงิน ให้กับแรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีงานประจำทำ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ประชาชนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 14 ครั้ง ๆ ละ 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-11)

90.00

11/9/2563 : รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง หลักคิดสำคัญการจัดการงานเงินในช่วงโควิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 และรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง กฏหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกหนี้ที่ประชาชนควรรู้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ วัดมงคลวราราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-10)

85.00

10/8/2563 : เตรียมข้อมูล/เอกสารการรณรงค์ให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-10)

80.00

10/7/2563 : รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายหลังการพ้นโทษ เมื่อวันที่ 24,26 มิถุนายน 2563 ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : งดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมและการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : งดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมและการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 :รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 2-3 มี.ค. 2563 ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2563 ณ ชุมชนจอมทอง ชุมชนเรือนไทยพัฒนา ชุมชนริมคลองบางค้อ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2563 ณ ชุมชนอุดมสิน 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 :รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายหลังการพ้นโทษ เมื่อวันที่ 3,4และ27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-05)

40.00

5/2/2563 : รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายหลังการพ้นโทษ เมื่อวันที่ 21,23 มกราคม 2563 ณ ทัณฑศถานหญิงธนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : รณรงค์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมรายละเอียดการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-09 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-09 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม กำหนดสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุ จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานด้านสถานที่ ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงิน ในเรื่องการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการบริหารการเงิน
:60%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-08-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1088

ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ค่าเป้าหมาย ราย : 100

ผลงานที่ทำได้ ราย : 102

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
66.00

100 / 100
3
68.00

100 / 100
4
102.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **