ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรอง : 50360000-3540

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมชาย นกอยู่ / 024274925

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ฝ่ายได้ สำนักงานเขตจอมทอง จึงได้จัดกิจกรรมสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจอมทองมีประสิทธิภาพและจัดเก็บภาษีเป็นได้โดยถูกต้องครบถัวนและเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี

50360500/50360500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พิกัดภาษีได้ครบถัวนและเป็นธรรม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีรายใหม่ให้มีจำนวนรายเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระให้หนี้ค้างลดลง 4. เพื่อจัดเก็บภาษีให้ครบถีวนและสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีให้กับประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1.การจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด 2.จัดเก็บหนี้ค้างชำระได้ตามประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด 3.จัดเก็บภาษีได้ครบถัวน ทั้วถึงและประชาชนมีความพึงพอใจในการเสียภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ทุกราย เป็นจำนวน 7,661 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้เสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-07-28)

74.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-24)

54.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-25)

15.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-24)

9.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-27)

6.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและจัดทำข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3540

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3540

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1054

ตัวชี้วัด : (เจรจา7.2) ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
22.00

100 / 100
3
42.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **