ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50360000-3548

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่ 02-4277459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตจอมทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วม ต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้านคุณภาพ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการตามที่มีโอกาสดำเนินการได้ ซึ่งอาจไม่ครบ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รร.จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะจัดประชุมเมื่อเปิดเทอม และสถานการณ์เหมาะสม โดยโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนแจ้งว่า ไม่ขอเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจากเงินงบประมาณ โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯจะบริหารจัดการเอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

2020-5-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอจัดประชุมก่อนเปิดเทอม หรือช่วงที่เปิดเทอมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดประชุมในช่วงนี้ได้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่หากจำเป็นต้องจัดโดยมีมาตรการป้องกัน เช่น เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนไม่ขอเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดประชุมอาจจัดไปได้ 1-2 ครั้ง แต่ครั้งต่อไปไม่จัดประชุม​เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุแล้ว บางโรงเรียนรอกำหนดประชุมครั้งที่ 2 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวันสุดท้ายวันที่ 6 มี.ค. 2563 และในสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนจึงไม่จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ และประชุมครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุ ในการจัดประชุมสัมมนาระดับเขต และโรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-29)

40.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 และฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด แบบไป-กลับ 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดบางประทุนนอกจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมครั้งที่ 1 ตามที่โรงเรียนกำหนด และเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้ว โรงเรียนวัดโพธิ์ทองอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนาแบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3548

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3548

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1083

ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **