ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50360000-3552

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร.0 2427 7459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่น ๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆกัน ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ การจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ ในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแผ่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่ วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ที่ชื่อย่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการทางการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียนให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตจอมทอง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขตจอมทองที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักงานเขตจอมทองจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2 .เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง และในโรงเรียนใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

1 .ด้านปริมาณ 1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 1 ศูนย์ 1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ศึกษาหลักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2. ด้านคุณภาพ 2.1 วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2.2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-30)

100.00

2020-5-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนยังรอประเมินสถานการณ์ และแจ้งว่าจะดำเนินการเปิดเทอม

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถคาดได้ว่าการแพร่ระบาดจะคลี่คลายได้เมื่อไร และการจัดการเรียนการสอนที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และพระภิกษุ อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารสำหรับนักเรียน และค่าตอบแทนพระวิทยากร เดือน ก.พ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาอาหารให้นักเรียน จัดการเรียนการสอน เดือน ก.พ. 2563 และเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือน ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าตอบแทนพระวิทยากรเดือน ธ.ค. 2562 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหาร เดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-29)

45.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับนักเรียนของศูนย์ฯ เดือน พ.ย. 2562 โดยได้เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าตอบแทนพระวิทยากรแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนสำหรับการเรียนการสอนเดือน พ.ย. 62 แล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหาร และค่าตอบแทนพระวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯ คือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และดำเนินการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ ผอ.สถานศึกษา ครูผู้ประสานงานและคนงานดูแลรักษาความสะอาดแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมจัดหาอาหารให้แก่นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ประสานงาน และคนงานดูแลรักษาความสะอาด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนของศูนย์ฯ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณตามรายการค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นรายเดือน
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1082

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
60.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **