ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50360000-3560

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปรียา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตจอมทองจัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์(ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตร เนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนผู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play + Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสดวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง 2.เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป ยกเว้นห้องเรียนสองภาษา 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2 .ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินเดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้เมื่อไร เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแจ้งให้ชะลอก่อหนี้ และยังไม่ทราบนโยบายว่าจะให้ดำเนินการโครงการต่อหรือไม่ เนื่องจากเกี่ยวกับงบประมาณที่อาจมีการปรับลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีความชัดเจนในนโยบาย จะดำเนินการได้หรือไม่ และถ้าดำเนินการถึงกันยายน 2563 ก็ไม่ครบเทอม เนื่องจากภาคเรียนที่ 1 /2563 เริ่ม 1 ก.ค. 2563 - 13 พ.ย. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-30)

60.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2562 รอจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 ก.ค. 2563 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดชั้นเรียน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน มี.ค.2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน ก.พ. 2563 และงวดเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ได้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มกราคม 2563 และเตรียมดำเนินการเบิกจ่ายงวดเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอน ตามกำหนด และเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอน และเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามกำหนดการสอน และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดการเรียนการสอนตามกำหนดการสอน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1081

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **