ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาจีน : 50360000-3561

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปรียา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย สำนักงานเขตจอมทองเห็นความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีความรู้ด้านภาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตจอมทอง สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ 1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียนได้อยู่ในโครงการสอนภาษาจีน ครบทุกชั้นเรียน 1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2.ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน เดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาจีนเดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้เมื่อไร เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแจ้งให้ชะลอก่อหนี้ และยังไม่ทราบนโยบายว่าจะให้ดำเนินการโครงการต่อหรือไม่ เนื่องจากเกี่ยวกับงบประมาณที่อาจมีการปรับลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีความชัดเจนในนโยบาย จะดำเนินการได้หรือไม่ และถ้าดำเนินการถึงกันยายน 2563 ก็ไม่ครบเทอม เนื่องจากภาคเรียนที่ 1 /2563 เริ่ม 1 ก.ค. 2563 - 13 พ.ย. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-30)

60.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และการจัดชั้นเรียน สำหรับวันเปิดภาคเรียนที่1/2563 วันที่ 1 ก.ค. 2563 ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน มี.ค.2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และ 74 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครู และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูภาษาจีนงวดเดือน ก.พ. 2563 และ มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนภาษาจีน และเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และ 74 ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนในเดือน ก.พ. 2563 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าเงินรางวัล ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูสอนภาษาจีน งวดเดือน ม.ค. 2563 และเตรียมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ก.พ. 2563 และค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอน และเบิกจ่ายเงินเดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-30)

35.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-30)

25.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนให้ปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทน และโรงเรียนดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนภาษาจีนเดือน พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ให้ปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันความสามรถด้านภาษาจีนของนักเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3561

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3561

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1081

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **