ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50360000-3562

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจการยุวกชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสารู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครขึ้น

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3. ส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ ร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จำนวน 4๙ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สังกัดโรงเรียนในสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 49 คน 2.ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

2020-3-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-28)

75.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่ายานพาหนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รร.วัดโพธิ์ทองเข้าร่วมการซ้อมใหญ่ 1 วัน ในวันที่ 26 ม.ค. 2563 และพิธีจริง 1 วัน ในวันที่ 27 ม.ค. 2563 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-30)

50.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนตัวแทนคือโรงเรียนวัดโพธิ์ทองส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสวนสนามให้สำนักการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาอาหารและจ้างเหมายานพาหนะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่และในวันพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือมอบหมายโรงเรียนวัดโพธิ์ทองซึ่งเป็นโรงเรียนตัวแทนรับไปดำเนินการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายให้โรงเรียนตัวแทนรับไปดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งรายชื่อโรงเรียน / นักเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตเข้าร่วมการสวนสนาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนตัวแทนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง ๆ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เข้าร่วมซ้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือน มกราคม 2563 และเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนฯกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3562

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3562

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1082

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
60.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **