ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50360000-3565

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์ น.ส.ปรียา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน สำนักงานเขตจอมทอง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตจอมทอง จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2.ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ดังนี้ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 6 โรงเรียน -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

31/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-28)

75.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสอนเสริมแบบเข้มดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือน ม.ค. 2563 และนักเรียนทดสอบ O-NET เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 โรงเรียนอยู่ระหว่างรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม และเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการสำหรับการสอนเสริมแบบเข้ม จำนวน 10 วัน ระหว่างเดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มในวันเสาร์ และสำนักงานเขตติดตามการดำเนินงานโดยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาตรวจเยี่ยมการสอนของโรงเรียน และครบกำหนดการสอนเสริมฯ จำนวน 10 วัน ตามโครงการ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 และนักเรียนจะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วันที่ 1 ก.พ. 2563 ชั้น ม.3 วันที่ 1-2 ก.พ. 2563 และโรงเรียนเตรียมเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับการสอนเสริมแบบเข้มตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-30)

60.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มและสำนักงานเขตติดตามการดำเนินงานโดยหัวหน้าฝ่ายตรวจเยี่ยมการสอนเสริมแบบเข้มที่โรงเรียน 1-2 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-30)

50.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มและสำนักงานเขตติดตามการดำเนินงาน โดยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเสาร์ อย่างน้อย 1 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มและสำนักงานเขตติดตามการดำเนินงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนรายงานสรุปผล การดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3565

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3565

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1051

ตัวชี้วัด : (เจรจา6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.85

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **