ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50360000-3567

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายชญานิน วันยานาม 02 427 9098

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจอมทองเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

50360100/50360100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจอมทอง จำนวน 266 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 122,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :----------------/-----------------

** อุปสรรคของโครงการ :---------------/----------------

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบากของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :--------------------/---------------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------/------------------

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : ชะลอการจัดฝึกอบรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบากของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :--------------------/-------------------

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 23200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :---------------------/----------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :---------------------/----------------

** อุปสรรคของโครงการ :------------------/------------------

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างในการดำเนินการเบิกค่าวัสดุในช่วงเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :--------------------/-----------------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/--------------------

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมการประชุมในเดือนมิถุนายน

** ปัญหาของโครงการ :-------------------/-------------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/-----------------

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :---------------/---------------

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------/-----------------

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-------------------/-------------------

** อุปสรรคของโครงการ :------------------/------------------

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงาน เชิญวิทยากร ประสานสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู็บริหารทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3567

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3567

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1038

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธ์ 1) จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/เดือน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/เดือน : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **