ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50360000-3568

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายทองพูล บุตรหึง โทร.5256

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50360100/50360100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายของโครงการ

เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 12 เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :----------/----------

** อุปสรรคของโครงการ :----------/----------

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-----------------/-----------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------/-----------------

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนเมษายน จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-------------------/------------------

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------------/----------------

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-----------------/----------------

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------/----------------

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 23200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-----------------------/----------------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------------/----------------------

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนมกราคม จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :--------------/-------------

** อุปสรรคของโครงการ :----------------/-------------

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :---------------------/--------------------

** อุปสรรคของโครงการ :----------------------/--------------------

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัคร อปพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-------------------/------------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/-----------------

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างการรอเอกสาร เช่น ใบเซ็นชื่อ และจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,000 บาท ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :---------------------/------------------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/--------------

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :----------------/---------------

** อุปสรรคของโครงการ :----------------/---------------

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3568

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3568

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1038

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธ์ 1) จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/เดือน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/เดือน : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **