ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรอง (1) : 50360000-3576

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายฉัตรชัย ธนาวิศิษฐกุล โทร 5256

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

------------------/-----------------

50360100/50360100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-----------------/-----------------

เป้าหมายของโครงการ

-------------------/------------------

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :----------/----------

** อุปสรรคของโครงการ :----------/----------

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :----------------/--------------

** อุปสรรคของโครงการ :------------------/------------------

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :----------------/--------------

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------/------------------

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :---------------/------------------

** อุปสรรคของโครงการ :------------------------/------------------------

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :----------------------/---------------------

** อุปสรรคของโครงการ :----------------------/--------------------------

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :--------------------/----------------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-------------------/--------------------

** อุปสรรคของโครงการ :---------------------/------------------

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :----------------------/--------------------

** อุปสรรคของโครงการ :----------------------/-----------------------

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :----------------------/--------------------

** อุปสรรคของโครงการ :---------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-----------------------/-----------------

** อุปสรรคของโครงการ :---------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงาน เชิญวิทยากร ประสานสถานที่ฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู็บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3576

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3576

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1065

ตัวชี้วัด : สำรอง งานประจำ1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **