ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ : 50360000-3582

สำนักงานเขตจอมทอง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

1. 2. 3.

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. 2. 3.

เป้าหมายของโครงการ

1. 2. 3.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. เศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งได้ปริมาณ ตัน 2. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ ตัน ดำเนินการคัดแยกส่งโรงงานบดย่อยดังนี้ 1. เศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งได้ปริมาณ ตัน 2. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่ดังนี้ 1. เศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งได้ปริมาณ ตัน 2. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ ตัน ดำเนินการคัดแยกส่งโรงงานบดย่อยดังนี้ 1. เศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งได้ปริมาณ ตัน 2. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้ืงคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาอุปกรณ์และกรรมวิธีทำปุ๋ย
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:นำกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ส่งรายงานผลการใช้รถบดย่อย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1058

ตัวชี้วัด : (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทึ่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **