ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ : 50360000-3582

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ" การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย 2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R 3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-29)

98.00

9/29/2020 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-10)

95.00

10/9/2563 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 11.09 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.59 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-15)

60.00

15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.81 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 44.59 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 :ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.27 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.39 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.77 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 32.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.15 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 31.18 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.29 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.09 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.98 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.36 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 42.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.37 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.20 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 51.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้ืงคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาอุปกรณ์และกรรมวิธีทำปุ๋ย
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:นำกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ส่งรายงานผลการใช้รถบดย่อย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1058

ตัวชี้วัด : (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทึ่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 110.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
51.43

100 / 100
3
87.48

100 / 100
4
110.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **