ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล : 50360000-3583

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นายชัยรัตน์ โภชนะคง 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริการกรุงเทพมหานคร

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 422.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 409.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 442.4 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 504.5 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 491.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-15)

60.00

15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 344.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 318.1 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 419.1 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 473.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 507 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 317.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 265.1 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 337.1 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 405.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 498 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : เนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 323.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 303.9 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 253.9 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 290.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 391 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 280.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 243.1 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 269.9 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 342.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 176 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 329.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 295.9 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 256.9 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 270.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 367 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้ 1. แก้วได้ปริมาณ 382.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 306.9 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 376.9 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 412.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 15 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3583

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3583

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1058

ตัวชี้วัด : (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทึ่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 51.4300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
51.43

100 / 100
3
87.48

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **