ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตจอมทอง : 50360000-3585

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาวพัสพิชชา ทองจีราอนันต์ 024276671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการให้ความรู้ต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

50360400/50360400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างเต้มศักยภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสูด

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-01)

90.00

01/08/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ Line Facebook

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/06/2563 : - มีการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติ - มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย งานขุดลอกท่อระบายน้ำ งานเก็บขนขยะมูลฝอย และงานฉีดพ่นหมอกควันสารเคมี ติดตามผลการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อปฏิบัติ จัดทำข้อปฏิบัติกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมความพร้อม ทบทวนและจัดทำข้อปฎิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมความพร้อม/ทบทวนข้อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการบุคลากรเขตจอมทอง ชีวิตสดใส ปลอดภัย ปลอดโรคจากการทำงาน พร้อมเสนอแผนกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงานเพื่อคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง 2 งานและพิจารณานำงานที่ได้จัดการความเสี่ยงเมื่อปี พ.ศ.2562 มาต่อยอดพัฒนาอย่างน้อย 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการฯ เพื่อเขียนโครงการฯ ขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมความพร้อม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติ ทำข้อปฏิบัติกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขภาพ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขภาพ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:นำข้อปฏิบัติไปใช้ นำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไปใช้
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:ส่งหลักฐานสำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3585

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3585

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1046

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **