ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50360000-3586

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกัญญาภัค มุลทะลา 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็ยได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก 50%

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความรับผิดชอบ ในการรักษาความสะอาดและการลดและแยกมูลฝอยในชุมชน 2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3 เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

- ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 9 ชุมชน ทำให้ภายในชุมชนมีความสะอาดและเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-08)

95.00

8/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-22)

75.00

22/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-15)

65.00

15/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-19)

55.00

19/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-10)

40.00

10/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการจัดหาอาสาสมัครชักลาก
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3586

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3586

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1058

ตัวชี้วัด : (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทึ่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 110.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
51.43

100 / 100
3
87.48

100 / 100
4
110.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **