ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย : 50360000-3589

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางกัญญาภัค มุลทะลา 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีระบบการจัดการขยะชิ้นใหญ่ โดยการนัดเวลาเข้าจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ภายในชุมชน

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อบริการและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว หรือครัวเรือนให้มีจิตใจรักสะอาด และขยายผลสู่สังคมใหญ่ๆ ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสัมฤทธิ์ผลตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ โดยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อให้พื้นที่ชุมชนในเขตจอมทองมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารบ้านเรือนปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรัง น่าอยู่อาศัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-22)

75.00

22/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก. 2. ถ่านไฟฉาย ได้ปริมาณ 1,200 กก. 3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 990 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 3,600 กก. 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 2,500 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนวิสุทธิจิตร ถ.เอกชัย ซ.8 ได้ปริมาณ 0.8 ตัน 2. ชุมชนหมู่บ้านเดอะคอนเนค ได้ปริมาณ 1.41 ตัน 3. ชุมชนยายวัน ได้ปริมาณ 1.05 ตัน 4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 1.28 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-15)

65.00

15/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 410 กก. 2. ถ่านไฟฉาย ได้ปริมาณ 650 กก. 3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 250 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 1000 กก. 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 750 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนวาสนา ได้ปริมาณ 1.43 ตัน 2. ชุมชนศิลปเดช ได้ปริมาณ 2.62 ตัน 3. ถนนสุขสวัสดิ์ ซ.14 ได้ปริมาณ 1.67 ตัน 4. ชุมชนคุ้งข้าวหลาม ได้ปริมาณ 0.62 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-19)

55.00

19/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก. 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 90 กก. 3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 600 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนสวนหลวง ได้ปริมาณ 1.07 ตัน 2. ชุมชนภาณุมาภรณ์ ได้ปริมาณ 2.74 ตัน 3. ถนนเอกชัย ซ.34 ได้ปริมาณ 1.14 ตัน 4. ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว ได้ปริมาณ 1.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก. 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 270 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1. ถ.กำนันแม้น ซอย 22 ได้ปริมาณ 1.78 ตัน 2. ชุมชนสุดเขต ได้ปริมาณ 1.44 ตัน 3. ชุมชนบ้านสวน ได้ปริมาณ 1.25 ตัน 4. ชุมชนวุฒากาศ 36 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน 5. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.78 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 240 กก. 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 100 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. หมู่บ้านพาร์คราชาวดี ได้ปริมาณ 1.8 ตัน 2. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.04 ตัน 3. หมู่บ้านกลางเมือง ได้ปริมาณ 1.43 ตัน 4. ถนนจอมทอง ซอย 13 ได้ปริมาณ 1.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 80 กก. 2. ถ่านไฟฉาย 500 กก. 3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 20 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 370 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. ซอยจันทร์พริ้ง ได้ปริมาณ 1.71 ตัน 2. กำนันแม้น ซอย 28 ได้ปริมาณ 1.6 ตัน 3. กำนันแม้น วอย 22 ได้ปริมาณ 1.91 ตัน 4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 0.88 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 600 กก. 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 120 กก. 3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมทุกเดือน
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1059

ตัวชี้วัด : (เจรจา 2.2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 28.3200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
28.32

100 / 100
3
85.68

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **