ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย : 50360000-3589

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางกัญญาภัค มุลทะลา 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีระบบการจัดการขยะชิ้นใหญ่ โดยการนัดเวลาเข้าจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ภายในชุมชน

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อบริการและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว หรือครัวเรือนให้มีจิตใจรักสะอาด และขยายผลสู่สังคมใหญ่ๆ ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสัมฤทธิ์ผลตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ โดยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อให้พื้นที่ชุมชนในเขตจอมทองมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารบ้านเรือนปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรัง น่าอยู่อาศัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 240 กก. 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 100 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. หมู่บ้านพาร์คราชาวดี ได้ปริมาณ 1.8 ตัน 2. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.04 ตัน 3. หมู่บ้านกลางเมือง ได้ปริมาณ 1.43 ตัน 4. ถนนจอมทอง ซอย 13 ได้ปริมาณ 1.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 80 กก. 2. ถ่านไฟฉาย 500 กก. 3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 20 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 370 กก. - ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. ซอยจันทร์พริ้ง ได้ปริมาณ 1.71 ตัน 2. กำนันแม้น ซอย 28 ได้ปริมาณ 1.6 ตัน 3. กำนันแม้น วอย 22 ได้ปริมาณ 1.91 ตัน 4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 0.88 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 600 กก. 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 120 กก. 3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมทุกเดือน
:35%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1059

ตัวชี้วัด : (เจรจา 2.2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **