ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน : 50360000-3590

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุพิน สาป้อง นางสาววริษา อ่อนเขียว 024276671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดปัญปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ต้องมีการป้องกันและเฝ้าระวัง รณรงค์เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง ยาเสพติดให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงาน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป

50360400/50360400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดและตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้เสพยา/ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษา ในสถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน จำนวน 231 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : ดำเนินการณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่งยาเสพติดให้กับผู้ประกอบการ พนักงาน และตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ในสถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน จำนวน 235 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการรวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบำบัดในสถานประกอบการ จำนวน แห่ง (ธ.ค.62-ก.ค.63 รวมจำนวน แห่ง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์เผยแผ่ความรู้ เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการรวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานประกอบการ จำนวน 38 แห่ง (ธ.ค.62 - มิ.ย.63 จำนวน 184 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์เผยแผ่ความรู้ เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการรวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง (รวม ธ.ค.62 - 28 พ.ค.62 จำนวน 146 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

2020-4-27 : 1. .รณรงค์เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง ยาเสพติดให้ แก่ผู้ประกอบการและพนักงาน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 2.ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษา ในสถานประกอบการ จำนวน 14 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์เผยแผ่ความรู้ เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการรวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานประกอบการ จำนวน 25 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รณรงค์เผยแพร่ความรู้ เรื่องยาเสพติดโดยการแจกแผ่นพับ โปสเตอร์ ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการรวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษา ในสถานประกอบการจำนวน 20 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 รณรงค์เผยแพร่ความรู้ เรื่องยาเสพติดโดยการแจกแผ่นพับ โปสเตอร์ ให้แกผู้ประกอบการและพนักงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รวมท้้งดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผุ้เสพ/ผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดรักษา เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 19 แห่ง เดือนมกราคม 2563 จำนวน 22 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-23)

35.00

ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับโปสเตอร์ให้ผู้ประกอบการและพนักงาน ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติดให้เข้าสู่ระบบการบำบัดแบบสมัครใจบำบัด ในสถานประกอบการ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จำนวน 19 แห่ง เดือนมกราคม 2563 จำนวน 22 แห่ง รวม 41 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจงแผ่นพับ โปสเตอร์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานรวมทั้งตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เพื่อเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและขออนุมัติแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการฯ เพื่อเขียนโครงการขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและตรวจคัดกรองยาเสพติดในปัสสาวะเพื่อค้าหาผู้เสพ เข้ารับการบำบัดรักษา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3590

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3590

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1055

ตัวชี้วัด : (เจรจา8) ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **