ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย : 50360000-3591

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธันยาภรณ์ ปรีชา 0 2427 6671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50360400/50360400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร 4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 5. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : ดำเนินการ 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,400.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562-สิงหาคม 2563 จำนวน 833 ตัวอย่าง เป็นเงิน 24990 บาท 5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 25 ครั้ง พร้อมเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 37,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562-กรกฎาคม 2563 จำนวน 833 ตัวอย่าง เป็นเงิน 24990 บาท 5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 วัน พร้อมเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 8,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563 จำนวน 647 ตัวอย่าง เป็นเงิน 19,410 บาท 5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 วัน พร้อมเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 8,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562-เมษายน 2563 จำนวน 554 ตัวอย่าง เป็นเงิน 16,620 บาท 5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 วัน พร้อมเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 8,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 368 ตัวอย่าง เป็นเงิน 11,040 บาท บาท 5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 วัน พร้อมเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 8,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 276 ตัวอย่าง เป็นเงิน 8,280 บาท 5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 วัน พร้อมเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 8,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 97 ตัวอย่าง เป็นเงิน 2,910 บาท 5. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 97 ตัวอย่าง เป็นเงิน 2,910 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 1,700.-บาท 4. ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 97 ตัวอย่าง เป็นเงิน 2,910 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 :1. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 610 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและขออนุมัติปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการและขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3591

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3591

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1049

ตัวชี้วัด : (เจรจา4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **