ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว : 50360000-3592

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่ 2. เพื่อเป้นการนำเข้าข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2563 (5 ไร่ 1 งาน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-24)

95.00

24/6/2563 : การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน ดังนี้ 1. สวนหย่อมหมู่บ้านแอสเทรา เบลส พระราม 2 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 2. สวนหย่อมหมู่บ้าน present condo ขนาดพื้นที่ 2 งาน 3. สวนหย่อมโรงเรียนวัดหนัง ขนาดพื้นที่ 1 งาน 4. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ การแพทย์ทางเลือก จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ พระรามที่ 2 ซอย 28 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 5. สวนหย่อมลานจอดรถโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/6/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมโรงเรียนวัดหนัง ขนาดพื้นที่ 1 งาน 2. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ การแพทย์ทางเลือก จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ พระรามที่ 2 ซอย 28 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3. สวนหย่อมลานจอดรถ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-19)

55.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-10)

50.00

10/3/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมหมู่บ้าน แอสเทรา เบลส พระราม 2 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 2. สวนหย่อมหมู่บ้าน present condo ขนาดพื้นที่ 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 :อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียว ตามศักยภภาพของเขต
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลตามเป้าหมายพื้นที่สีเขียวที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3592

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3592

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1050

ตัวชี้วัด : (เจรจา5) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **