ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : 50360000-3593

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์ โทร.02 4277459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถให้คนได้รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และให้มีคุณลักษณะที่มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีวินัยในตนเอง มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลกซึ่งทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่มีมาตรฐานและคุณภาพ สำนักงานเขตจอมทอง เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจอมทอง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 11 โรงเรียน สำนักงานเขตจอมทองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทุกสถานศึกษาจำเป็นต้องมีข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านผลผลิตของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น สำนักงานเขตจอมทอง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สัมพันธ์กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการในปีการศึกษา 2562 นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งรายสถานศึกษา และรายบุคคล อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำแนกตามระดับผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียนและโดยรวม 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการทดสอบ PRE O-NET และ O-NET 3. เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพผู้เรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ปีการศึกษา 2562 2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนได้ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถนำไปกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

2020-3-23 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-02-28)

98.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการสอบ O-NET

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-01-28)

95.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นักเรียนมีความพร้อมด้านทักษะในการทำข้อสอบ O-NET ในวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 (ชั้น ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ.63, ชั้น ม.3 สอบวันที่ 1-2 ก.พ. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-23)

90.00

23/12/2562 : มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-27)

80.00

27/11/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอน ...ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 1.แจ้งโรงเรียนเตรียมความพร้อมตามหนังสือที่ กท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 2.แต่งตั้งคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ 358/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ PRE O-NET โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง 3.จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตจอมทองที่ 359/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ PRE O-NET โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ปีการศึกษา 2562 4.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองจัดทำข้อสอบ PRE O-NET ระดับเขตในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 5.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองจัดสอบ PRE O-NET ระดับเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งโรงเรียนเตรียมความพร้อมปละแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET และให้ข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งโรงเรียนเตรียมความพร้อม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดสัมมนาครู 4 กลุ่มสาระ ณ โรงเรียนวัดสีสุก
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำข้อสอบ Pre O-NET ระดับเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดสอบ Pre O-NET ระดับเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผล Pre O-NET ระดับเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:โรงเรียนทำบันทึกรายงานความพร้อม รับการสอบ O-NET ของนักเรียน ส่งสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3593

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3593

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1051

ตัวชี้วัด : (เจรจา6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.85

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **