ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจร / พาน้องข้ามถนน : 50360000-3615

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายอุดม วงษ์อนันต์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 80

หลักการและเหตุผล

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงเปิดภาคเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดถนนหลักและสายรองที่มีปัญหาการจราจร

50360900/50360900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน และเพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และจุดตัด และบรรเทาปัญหาจราจร

เป้าหมายของโครงการ

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจอมทอง -ประชาขนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง อีก 3 แห่ง อยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-22)

30.00

22/01/2564 : งดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกหน้าบริเวณโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-24)

25.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบการเว้นระยะห่างตามมาตราการป้องกันโรคโควิด 19 หน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : สำรวจความพร้อมของผู้ปฎิบัติงานที่ผ่านการอบรมด้านกาาจราจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำบัญชีสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจความพร้อมของผู้ปฎิบัติงานที่ผ่านการอบรมจราจร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมขอเครื่องหมายจราจรรวมถึงสัญญาณไฟต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรให้กับผู้ปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **