ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50360000-3619

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตจอมทองเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยการระดมพลังสมองและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตจอมทอง บริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตจอมทองขึ้น

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อยกมาตรฐานศูนย์วิชาการเขตให้สูงขึ้น 2.เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิชาการเขตมีวิสัยทัศน์การศึกษาในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2. ด้านคุณภาพ - ศูนย์วิชาการเขตจอมทองสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนใกล้เคียงกัน - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมและวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานด้านสถานที่ และติดต่อวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและหนังสือ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสารการดำเนินการงบประมาณ และเอกสารในการจัดอบรมนการจัดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดอบรม แบบไป-กลับ 1 วัน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **