ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50360000-3635

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

น.ส.ปรียา รัตนชาคริต

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทอง ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาให้จัดทำ โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 4. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน 5. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1.2 ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2.2 สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียน การสอน และดำเนินการงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3635

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3635

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **