ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50360000-3641

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่ 02-4277459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2) 1.ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2) 2.ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมและดำเนินการตามกำหนด
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3641

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3641

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **