ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาจีน : 50360000-3648

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

น.ส.ปรียา รัตนชาคริต

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย สำนักงานเขตจอมทองเห็นความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีความรู้ด้านภาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตจอมทอง สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ 1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียนได้อยู่ในโครงการสอนภาษาจีน ครบทุกชั้นเรียน 1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2.ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-30)

40.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-10-31)

30.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ให้ปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันความสามรถด้านภาษาจีนของนักเรียน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3648

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3648

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **