ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50360000-3649

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ต้องมีกระบวนการ พัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตจอมทอง จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา ด้วยระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1.1 เครือข่าย 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้ - เครือข่ายที่ 73 มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดยายร่ม โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสีสุก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว - เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง และโรงเรียนวัดศาลาครืน 1.2 เครือข่ายโรงเรียน ทั้ง 2 เครือข่าย ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายละ 90,000 บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:เครือข่ายโรงเรียนวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:เครือข่ายโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการ การคัดเลือก “ครูดีเด่น” การประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียน ตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3649

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3649

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **