ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50360000-6444

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า สมาชิกชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายตามจำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้านของแต่ละชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมของชุมชน การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 คณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินงานการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9.2 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 9.3 ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 48 ชุมชน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดังนี้ 1) ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000 บาท จำนวน 34 ชุมชน 2) ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500 บาท จำนวน 13 ชุมชน 3) ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-10)

40.00

10/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-07)

30.00

07/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6511

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.42

100 / 100
2
71.53

0 / 0
3
70.84

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **