ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร : 50360000-6612

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดจุดศูนย์รวมการบริการความรู้ด้านการเกษตร โดยสำนักงานเขตจอมทองรับผิดชอบดูแลศูนย์บริการฯ ในพื้นที่เขต จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ จะประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ประจำเดือน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 การให้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐในการพัฒนาเมือง 9.3 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 9.4 เกษตรกรในพื้นที่เขตจอมทองเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพและอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ครั้ง/ปี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร 3. สนับสนุนวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ 4. สนับสนุนวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : งดการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

29/07/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง จัดประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และศูนย์ฯ บางขุนเทียน-บางค้อ จัดประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : งดการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-10)

40.00

10/02/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-07)

30.00

07/01/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6612

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6612

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6512

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 10

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
12.00

0 / 0
4
14.00

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **