ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50360000-6669

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตจอมทองได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยวาชนเขตจอมทอง พร้อมประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตจอมทองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและมีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 9.2 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาระบบความคิด และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2. จัดกิจกรรมพิเศษ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ในพื้นที่เขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ เนื่องจากยกเลิกระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ2539และ(ฉบับ2)พ.ศ.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างระเบียบกทม.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง /ประชุมคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-18)

40.00

18/02/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ เนื่องจากยกเลิกระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ2539และ(ฉบับ2)พ.ศ.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างระเบียบกทม.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-04)

30.00

04/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6669

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6669

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6502

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
6.00

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **