ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50360000-6860

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาเมืองเพื่อก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีความเจริญในทุกๆด้าน โดยจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน ที่คนกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตจอมทองในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในระดับพื้นที่ เล็งเห็นว่าในการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมในวันสำคัญ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมวันสำคัญของไทยได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 9.2 ทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตจอมทองทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9.3 การจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองได้ตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 2. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระ ถวายภัตตาหารเพล การแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 3. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 4. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

03/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มฝึกอาชีพ ซุ้มส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ซุ้มนันทนาการสำหรับผู้วัย ซุ้มตรวจสุขภาพ การบรรยายธรรม เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และการแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-05)

40.00

05/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-07)

30.00

07/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-15)

25.00

15/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-05)

25.00

05/11/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค.2563 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเรือพายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เรือม่วง เรือแม่ค้า เรือหัวใบ้ท้ายบอด ,การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6860

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6860

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1097

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 3.2) กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

80 / 100
3
1.00

0 / 0
4
2.00

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **