ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50360000-6911

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทั้งผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง แรงงานนอกระบบ ได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของรัฐ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดงานและแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน อันจะนำไปสู่การแก้ไขและลดปัญหาหนี้สิน และมีความพยายามที่จะให้กลุ่มของผู้ที่ทำงานประจำ หรือ "มนุษย์เงินเดือน" ได้มีความรู้ และทักษะในด้านการวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมปัจจุบัน สำนักงานเขตจอมทองได้ตระหนักถึงปัญหาทางการเงินเหล่านี้ ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ทำงานประจำ รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบได้รับทราบถึงสวัสดิการสังคมต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขตจอมทอง ในการเสริมสร้างความรู้ เรื่องการบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงมหันตภัยของหนี้ประเภทต่างๆ อันจะทำให้ประชาชนไม่ตกเป็นทาสของหนี้นอกระบบ และสามารถเลือกใช้สินค้าทางการเงินต่างๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีเงินเหลือสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบให้รับทราบถึงสวัสดิการทางสังคม เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง มีความเข้มแข็งที่เพียงพอ เศรษฐกิจของเมืองย่อมสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการเงิน การบริหารหนี้สิน และการบริหารเงินของตนเอง เกิดความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตนเองและครอบครัว รับทราบสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ที่รัฐจัดให้

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในเรื่องการออม การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ให้กับแรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีงานประจำทำ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ประชาชนที่อยู่ในชุมชน จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ณ เรือนจำธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 ณ ชุมชนสินทวีวิลล่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 ณ ชุมชนสินทวีวิลล่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงินฯ 6 ครั้ง จำนวน 7 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-05)

40.00

05/02/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-07)

30.00

07/01/2564 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8,9,30 ธันวาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินในเรื่องการออม การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 16-17 พ.ย.2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุ้รี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : จัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินในเรื่องการออม การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21-22 ต.ค.2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6911

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6911

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6507

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงิน การวางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
5.00

0 / 0
4
6.00

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **