ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50360000-6956

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการในด้านสุขภาพให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา โดยต้องการให้ประชาชนสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการป้องกันปัญหาสังคมด้านอื่นๆ เช่น การป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นต้น สำนักงานเขตจอมทองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและโยคะ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ ความเครียดจากการทำงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี ผ่อนคลายลดความเครียดจากภาวะปัจจุบัน 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายแอโรบิคให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในลานแอโรบิคและลานกีฬา จำนวน 16 แห่ง และโยคะ 2 แห่ง แห่งละ 40 - 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : งดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค ,วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : งดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค ,วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : งดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค ,วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : งดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค ,วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-12)

50.00

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-18)

40.00

18/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ ปี2539 และ(ฉบับที่2) ปี2557 ถูกยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างระเบียบ กทม.ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-05)

30.00

05/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรแอโรบิค วิทยากรโยคะ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6956

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6956

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6505

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.94

100 / 100
2
27.01

0 / 0
3
41.05

0 / 0
4
15.20

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **