ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชุมครู : 50370000-3170

สำนักงานเขตดินแดง

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะต้องให้เป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกันกับนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของข้าราชการและผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประสบสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับมราบนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกันในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการประชุมครูประจำปีขึ้น

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายทางการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อให้ข้าราชการครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน รวม 290 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-20)

5.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขช้อมูลเพื่อเสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **