ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50370000-3171

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดตัวลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม ลุกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามรถในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3. เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 120 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรผู้รับผิดชอบการอบรม จำนวน 60 คน ด้านคุณภาพ นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... -ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 -ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 7607/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 3) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุเทพมหานคร 6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ ให้สำนักงานเขต - ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-23)

25.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายการศึกษาเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมเป็นเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กำหนดระยะเวลาจัดงานอบรมนายหมู่ฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.จัดหาวัสดุโครงการเพื่อใช้ในการจัดค่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-27)

5.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดระยะเวลาจัดงานอบรมนายหมู่ฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-20)

3.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-22)

1.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประสานสถานที่
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัตินำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ประชุมคณะวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3171

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3171

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **