ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50370000-3172

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร.5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับ และติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสุ่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลิดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตดินแดง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทมีส่วร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป้นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา ตลิดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อข้อมูลไปในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ เป็นการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการที่เป็นผู้แทนครู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการที่เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 15 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยจัดการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง 2 ด้านคุณภาพ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการดำเนินงานในโรงเรียน 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : -โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,800 บาท -โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอก ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งที่ 3 และ 4 เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.ฝ่ายการศึกษาจัดสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก" โดยนางรัชนี เหรัญกิจ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และนายนพดล วรวิชา บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนนอกฯ แบบไป-กลับ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่เขต จำนวน 10 คน 2) ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 คน แลำดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว 2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมดังนี้ -โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดประชุมครบ 4 ครั้ง และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว --โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอก ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งที่ 3 และ 4 เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหาร โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งที่ 3 และ 4 เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-23)

70.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ ครั้งที่ 3 วันทื่ 22 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 ก.ค. 2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหาร 2.โรงเรียนวิชากร ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งที่ 3 และ 4 เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 3.โรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งที่ 3 และ 4 เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ ให้สำนักงานเขต - ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-23)

65.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1)โรงเรียนวิชากร จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 2)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนสามเสนนอกฯ -เตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 2.โรงเรียนวิชูทิศ -เตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563 3.โรงเรียนวิชากร -เตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายการศึกษา = จัดสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก" โดยนางรัชนี เหรัญกิจ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และนายนพดล วรวิชา บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนนอกฯ แบบไป-กลับ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่เขต จำนวน 10 คน 2) ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 คน แลำดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,300 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ -เตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 3.โรงเรียนวิชูทิศ -เตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563 -ทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาท 4.โรงเรียนวิชากร -เตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ฝ่ายการศึกษากำหนดจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนนอกฯ 1.โรงเรียนวิชากร จัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาทเรียบร้อยแล้ว 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ จัดสัมมนาครั้งที่ 1 25 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน -ฝ่ายการศึกษาติดต่อวิทยากร เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับเขต 1.โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาท 3.โรงเรียวิชูทิศ กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **