ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50370000-3173

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกาาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัมนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรงวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้นที่เขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาดรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1)โรงเรียนวิชากร จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/07/2020
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/08/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3173

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3173

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **