ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50370000-3174

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยอาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้นๆ โดยมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบายและทิศทางในการพัฒนาตนเอง สำนักงานเขตดินแดง มีนโบายที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้มีมาตรฐานโดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรและมีการกำกับติดตามการดำเนิงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต ให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต 4. เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... -ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 -ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 7607/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 3) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุเทพมหานคร 6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 - ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-23)

0.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษากำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-26)

5.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษากำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-27)

5.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษากำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-20)

5.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้แมูลเพื่อเสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3174

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3174

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **