ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50370000-3175

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณููปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นการเพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการรับริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2.เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3.เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการขั้นตอนดังนี้ -ลงระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) -ลงระบบ MIS -ตรวจรับพัสุด -ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสรรหาบริษัทประกัน ดังนี้ -โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิชากร ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิชากร เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 -โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64 2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ, ชุดยุวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-26)

60.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดพละ ลูกเลือ ยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ขณะนี้ทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำสัญญากับร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-17)

60.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยุวกาชาด,ชุดเนตนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิชากร ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิชากร เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้ 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยุวกาชาด,ชุดเนตนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ ดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-22)

20.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนในสังกัดฯ อยุ๋ระหว่างขั้นตอน ดังนี้ -ค่าชุดลูกเสือ, ชุดยุวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจ้างเหมา -ค่าประกันอุบัติเหตุ อยู่ในขั้นตอน ประกาศสรรหาบริษัทประกันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-23)

5.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนการใช้เงินและโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-23)

5.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-26)

5.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-27)

5.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-20)

5.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนและรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาชุดพละ/บริษัทประกัน
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ทำสัญญาจ้าง
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3175

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3175

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **