ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50370000-3178

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-26)

100.00

26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 และกำลังรอประกาศผลการทดสอบจากทาง สมศ. และสำนักการศึกษา กทม. 2.อเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดสอนเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562-กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 10 วัน 2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน 3.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 4.ผลการทดสอบ O-Net ดังนี้ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศทำคะแนน 100 คะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-27)

80.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนมกราคม 2563 วันที่ 4, 18 และ 25 2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-20)

70.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7, 14 และ 21 2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม คนละ 420 บาท จำนวน 10 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-22)

50.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 2.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 62 - เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 วัน 3.อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมเดือน พ.ย. 62 ในวันที่ 16, 23 และ 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3178

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3178

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **