ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50370000-3180

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคนประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน จากยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) และโรงเรียนวิชูทิศ ด้านคุณภาพ 3.1 นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 3.2 นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนสามเสนนอกฯ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 10,000 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนสามเสนนอกฯ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 10,000 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนสามเสนนอกฯ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนสามเสนนอกฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :31/08/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **