ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50370000-3181

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสัวสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัย เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็ก นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายเนื่องจากถฏโจรกรรมทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหายาเสะติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวืตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัย และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลัก ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่าางต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิชากร โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนสามเสนนอก ด้านคุณภาพ 1.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงาน เขตดินแดง มีความปลอดภัย 2.สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 3 โรงเรียน (9 คนx20,526บาท) = 184,500 บาทx3 เดือน=รวมทั้งสิ้น 553,500 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการจ้างเหมายามกับหน่วยงาน องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 9 คน 2.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม จำนวน 9 คน คนละ 20,526 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (12 เดือน) 3. เหตุการณ์ทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง มีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน พ.ค. 2563 จำนวน 184,500 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน มกราคม-เมษายน 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 738,000 บาท 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือนพฤษภาคม 2563 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 เดือนละ 184,500 บาท เป็นเงิน 369,000 บาท 2.ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือนมกราคม -เมษายน 2563 3.เหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 2563 และเหตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 184,500 บาท และเหตตุการณ์ในโรงเรียนมีความปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม เดือน ต.ค. 62 และเหตุการณ์ในโรงเรียนปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2.จัดหาผู้รับจ้าง คือ องค์การทหารผ่านศึก 3. ดำเนินการจ้างเหมายาม ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างเหมายาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและรายงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **